Marsk MC

Den hyggelige mc-klub i marsken


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/marsk-mc.dk/public_html/templates/marsk4/functions.php on line 191

Vedtægter for Marsk MC - revideret efter generalforsamling - april 2019


§ 1 Klubbens formål er på fredelig måde at samle MC kørere/brugere i Tønder & omegn.
Klubben er ikke en * rygmærkeklub * & er hjemhørende i Tønder kommune

§ 2 Enhver MC indehaver/bruger kan optages som medlem

§ 3 Enhver MC interesseret kan optages som støttemedlem/ Passivt medlem. Støttemedlemmer har ingen stemmeret

§ 4 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed & denne indkaldes hvert år i april med 14 dages varsel

§ 5 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Alle personvalg foregår skriftligt, hvis blot et medlem ønsker dette. Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Kontingent indbetales i løbet af Januar måned - senest pr. 31. januar, så der er en opdateret medlemsliste til rådighed til generalforsamlingen.

Dagsorden  til generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelses medlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Forslag fra bestyrelsen.
10. Forslag fra medlemmerne
11. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel, hvis bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.

§ 7 Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer & vælges for en 2 årig periode af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er enige/ giver tilsagn.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal ad hoc-udvalg, herunder f.eks.:

-      Indkøb

-      Turudvalg

-      Vedligeholdelsesudvalg

-      Hjemmeside

-      Mv.

§ 8 De 2 af bestyrelsen uafhængige revisorer vælges for en 1 årig periode af generalforsamlingen. Revisorerne kan altid forlange at gennemse regnskabet.

§ 9 Suppleanter vælges for en 1 årig periode af generalforsamlingen.

§ 10 Kassereren fører regnskabet. Regnskabet skal være afsluttet & revideret 1 uge før generalforsamlingen.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december

§ 11 Et medlem kan ekskluderes på generalforsamlingen, hvor 1/2 af klubbens aktive medlemmer er tilstede & med 2/3 flertal. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmet kan ekskluderes med simpelt flertal.

§ 12 Opløsning af klubben eller salg af fast ejendom kan kun ske på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er tilstede & da kun med 5/6 flertal. Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, hvor beslutning kan tages med det overfor anførte flertal.

§ 12a Skulle klubben sælge den faste ejendom, uden at klubben af den grund opløses, skal eventuelt overskud fra salget anvendes til køb af anden fast ejendom, eller bruges på andre klubaktiviteter efter generalforsamlingens afgørelse.

§ 12b Skal ejendommen sælges i forbindelse med klubbens ophør skal eventuel overskud anvendes til velgørende formål efter generalforsamlingens valg.

§ 13 Vedtægts ændringer kan ske på generalforsamlingen når 1/2 af klubbens aktive medlemmer er tilstede & med 2/3 flertal. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor ændring kan ske med simpelt flertal. § 12 kan kun ændres når 2/3 af medlemmerne er tilstede, og da kun med 5/6 flertal.

§ 14 Disse vedtægter skal være tilgængelige for medlemmerne.